راهنمای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط اداری

با توجه به شیوع ویروس کرونا، شرکت عصر ارتباطات بین الملل پارس کار برای مقابله با این ویروس در محیط کار دستور العمل حفاظتی تهیه نموده و به کلیه همکاران ابلاغ نموده است. این دستور العمل به پیوست آمده است.

دستورالعمل حفاظتی کرونا

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2015-2007 ، شماره پروانه 100/413