داده محور، نه الگوریتم محور!

  • توسط icasat-modir
  • 15 January 2023
  • اخبار

برای افزایش اثربخشی تلاش برای شبیه سازی فرایندهای هوش انسانی در پردازنده (هوش مصنوعی)، نیازی به الگوریتم های پیچیده تر نیست – این داده ها هستند که تفاوت را ایجاد می کنند. درحالیکه تیم های تحقیقاتی برروی استفاده از تکنیک ها و الگوریتم های پیشرفته یادگیری برای ساخت مدل های بهتر تمرکز کرده اند، چیزی که ایجاد ارزش میکند، تمرکز بر روی داده ها است. در نظر گرفتن دیدگاه هوش مصنوعی داده محور، نسبت به رویکرد تکنیک محور، تاثیر مهم تری برعملکرد مدل دارد.
روش های مو ثر یادگیری ماشین، منجر به عملکرد بهتر مدل ها می شود، اما رویکردی چند وجهی دارد: درک داده هایی که در اختیار دارید، به دست آوردن داده های بیشتر و بصورت سیستماتیک
و روندی فرایندهای تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی ( EDA) خود را سازماندهی کردن.
نتیجه این عمل، خطوط لوله داده (پایپلاین) های کارآمدتر و مؤثرتری خواهد بود که منجربه ایجاد مدل های پیش بینی کننده و قابل اعتمادی می شود که میتواند ارائه دهنده یک ارزش تجاری باشد.

Data-centric not Algorithm-centric!

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2022-2007 ، شماره پروانه 100/70897